Skip to main content

Matryca Funkcji Kontroli

Zarządzanie systemem kontroli wewnętrznej

Narzędzie Matryca Funkcji Kontroli zostało stworzone przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z myślą o procesach bankowych i ułatwieniu spełnienia przez Bank wymogów prawnych.

Dzięki MFK Zarząd Banku zyskuje dostęp do bieżącego monitoringu sytemu kontroli wewnętrznej. Możemy zrealizować dla Państwa wdrożenie tego rozwiązania, udostępnianego jako moduł systemu KOS, oraz świadczyć usługę obsługi zgłoszeń i wsparcia technicznego. Zapewnimy niezbędne zasoby do przechowywania dokumentów wymaganych w procesie audytu.

Podstawowe funkcje modułu

Powiązanie celów, o których mowa w art. 9c ust. 1 Ustawy – Prawo bankowe, z procesami, które przez Bank zostały uznane za istotne oraz kluczowymi mechanizmami kontrolnymi
Dokumentowanie wykonania testowania poziomego i pionowego oraz informowanie o wynikach tego testowania
Generowanie raportów dla Zarządu obejmujących informacje o wykonanych testach oraz ich wynikach
Umożliwienie tworzenia i monitorowania zaleceń sformułowanych w wyniku testowania poziomego i pionowego
Utworzenie repozytorium zaleceń (np. po inspekcji UKNF, zalecenia audytu wewnętrznego, wnioski lustracyjne)