Skip to main content

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego VerdIT. Dokładając szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności naszych użytkowników, podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z serwisu internetowego VerdIT.

Poniższa informacja o zasadach przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, stanowi wykonanie obowiązku informacyjnego wobec użytkownika strony internetowej.

 1. Administratorem danych jest VerdIT sp. z o.o. z siedzibą wWarszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, a którym można skontaktować się pod adresem email: iod@verdit.pl;
 3. dane osobowe użytkownika strony internetowej przetwarzane przez Administratora w celu ina podstawie:
  1. przygotowania i przedstawienia oferty lub wykonanie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do przygotowania i przedstawienia oferty tj. do podjęcia działań na żądanie potencjalnego Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. promocji produktów i usług Administratora oraz nawiązaniu kontaktu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników na stronie internetowej. Powyższe pozwoli Administratorowi na doskonalenie strony internetowej, optymalizację jej działania oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności;
  4. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub jego partnerów biznesowych, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przedstawianych treści marketingowych oraz przesyłanie spersonalizowanych komunikatów w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  5. realizacji innych prawnie usprawiedliwionych celów takich jak obrona i dochodzenie roszczeń, zapewnianie wysokiej jakości obsługi Klientów, analityka pozwalająca Administratorowi m.in. na optymalizację usług, produktów oraz procesów czy marketing produktów własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. źródłem pozyskanych danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości przedstawienia oferty, nawiązania kontaktu lub zawarcia umowy;
 5. dane osobowe mogą być udostępniane:
  1. organom upoważnionym z mocy przepisów prawa;
  2. podmiotom którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w tym usługi związane zprzesyłaniem korespondencji drogą elektroniczną, świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, dostawcom platformy komunikacyjnej;
  3. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy;
  4. osobom, które z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres czasu:
  1. w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania, bez wpływu na przetwarzanie przeprowadzone przed jej wycofaniem;
  2. w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu;
  3. dane będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z korzystania z serwisu internetowego.
 7. osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody o ile została udzielona, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Administrator może przekazywać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Administrator będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Zgody te mogą być cofnięte w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.